Những khó khăn, thách thức nghề Công tác xã hội hiện nay?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thứ nhất là nhận thức về nghề CTXHvà các dịch vụ CTXH trong còn hạn chế. Các ngành, các cấp và người dân chưa biết nhiều đến ngành CTXH.Thứ hai là chưa hoàn thiện cơ sở pháp lý để xác định vài trò, vị trí và quyền hạn cho nhân viên công tác xã hội để họ thực hiện tốt hơn công tác hỗ trợ đối tượng yếu thế và những người có nhu cầu dịch vụ CTXH. Thứ hai là chưa hoàn thiện cơ sở pháp lýđể xác định vài trò, vị trí và quyền hạn cho nhân viên công tác xã hội để họ thực hiện tốt hơn công tác hỗ trợ đối tượng yếu thế và những người có nhu cầu dịch vụ CTXH. Thứ tư là những hạn chế về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia cung cấp các dịch vụ CTXH. Thứ năm là những yếu kém trong công tác đào tạo nghề CTXH như thiếu tài liệu giảng dạy, chương trình giảng dạy nhiều trường chưa hoàn thiện. Thứ sáu là sự thiếu vắng của các hiệp hội nghề nghiệp về thực hành và đào tạo.
Trả lời
Thứ nhất là nhận thức về nghề CTXHvà các dịch vụ CTXH trong còn hạn chế. Các ngành, các cấp và người dân chưa biết nhiều đến ngành CTXH.Thứ hai là chưa hoàn thiện cơ sở pháp lý để xác định vài trò, vị trí và quyền hạn cho nhân viên công tác xã hội để họ thực hiện tốt hơn công tác hỗ trợ đối tượng yếu thế và những người có nhu cầu dịch vụ CTXH. Thứ hai là chưa hoàn thiện cơ sở pháp lýđể xác định vài trò, vị trí và quyền hạn cho nhân viên công tác xã hội để họ thực hiện tốt hơn công tác hỗ trợ đối tượng yếu thế và những người có nhu cầu dịch vụ CTXH. Thứ tư là những hạn chế về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia cung cấp các dịch vụ CTXH. Thứ năm là những yếu kém trong công tác đào tạo nghề CTXH như thiếu tài liệu giảng dạy, chương trình giảng dạy nhiều trường chưa hoàn thiện. Thứ sáu là sự thiếu vắng của các hiệp hội nghề nghiệp về thực hành và đào tạo.