Mất bao lâu để đếm đến 1 tỷ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Tất nhiên ko ai rảnh mà làm trò này cơ mà nếu có thì mất khoảng thời gian bao nhiêu nhỉ? :))) Ai thử phân tích được ko? 
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Điều kiện là: đọc liên tục ko mỏi miệng, khát nước, đọc ko ngừng nghỉ tới khi đủ thì thôi. Cũng ko vấp, không nhầm lẫn,...

Mình đếm từ 0-9 hết mất khoảng 1s, => số ngắn nhất đọc hết 0,1s.

Mình mất 23s để đọc từ 999.999.990 đến 999.999.999 => số dài nhất đọc hết khoảng 2,3s.

Vì 1 tỷ rất lớn nên giả định thời gian đọc số sẽ tăng dần theo độ lớn của số đến số dài nhất là 999.999.999.

=> thời gian đọc số dài nhất + thời gian đọc số ngắn nhất = thời gian đọc số dài nhì + thời gian đọc số ngắn nhì = thứ 3 = thứ 4=.....= 0,1 + 2,3 = 2,4s

1 tỷ có 1 tỷ con số hay 500 triệu cặp số.

1 cặp số sẽ có thời gian đọc = 2,4s.

=> tổng thời gian đọc = 2,4 x 500.000.000= 1,2 tỷ giây ~ 333.333 giờ ~ 13.889 ngày hay khoảng 38 năm.

Vậy kết quả đọc với tốc độ như mình thì đọc liên tục 38 năm mới hết đc 1 tỷ con số từ 1 đến 1 tỷ.

Trả lời

Điều kiện là: đọc liên tục ko mỏi miệng, khát nước, đọc ko ngừng nghỉ tới khi đủ thì thôi. Cũng ko vấp, không nhầm lẫn,...

Mình đếm từ 0-9 hết mất khoảng 1s, => số ngắn nhất đọc hết 0,1s.

Mình mất 23s để đọc từ 999.999.990 đến 999.999.999 => số dài nhất đọc hết khoảng 2,3s.

Vì 1 tỷ rất lớn nên giả định thời gian đọc số sẽ tăng dần theo độ lớn của số đến số dài nhất là 999.999.999.

=> thời gian đọc số dài nhất + thời gian đọc số ngắn nhất = thời gian đọc số dài nhì + thời gian đọc số ngắn nhì = thứ 3 = thứ 4=.....= 0,1 + 2,3 = 2,4s

1 tỷ có 1 tỷ con số hay 500 triệu cặp số.

1 cặp số sẽ có thời gian đọc = 2,4s.

=> tổng thời gian đọc = 2,4 x 500.000.000= 1,2 tỷ giây ~ 333.333 giờ ~ 13.889 ngày hay khoảng 38 năm.

Vậy kết quả đọc với tốc độ như mình thì đọc liên tục 38 năm mới hết đc 1 tỷ con số từ 1 đến 1 tỷ.