Một số nguyên tắc căn bản và những giả định của thuyết hành vi:

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hành vi là tất cả những sinh hoạt và phản ứng của con người mà quan sát được hay đo lường được. Ví dụ các cử động, tư thế cơ thể, giọng nói cũng như tất cả những gì thay đổi bên ngoài mà ta nhận ra được. Con người có khuynh hướng tự nhiên tìm kiếm lạc thú và tránh khổ đau. Hành vi của con người thường hướng đến mục tiêu này. Mọi người học cách cư xử từ những phản ứng trực tiếp của môi trường, từ việc quan sát người khác hành xử ra sao. Hành vi có thể thay đổi được. Cần lý giải hành vi cách đơn giản. Biện pháp giúp thay đổi ứng xử tập trung vào phản ứng có tính cách khuyến khích hay trừng phạt. Những biện pháp này phải tức thời và trước sau như một, không thay đổi. Khuyến khích thường tạo ra những thay đổi nhanh nhất. Khuyến khích có thể được hiểu là bất kỳ phản ứng của môi trường tạo ra tính liên tục của hành vi, làm cho hành vi tiếp tục lập lại. Ví dụ trẻ đánh bạn được sự đồng tình của người khác sẽ tiếp tục đánh bạn. Trừng phạt là những phản ứng của môi trường ngăn cản hành vi tiếp diễn. Cũng trẻ ở trên khi đánh bạn bị trừng phạt sẽ không đánh bạn nữa. Mọi hành vi đều bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc học hỏi bao gồm nguyên tắc điều kiện cổ điển, điều kiện hóa phản ứng.
Trả lời
Hành vi là tất cả những sinh hoạt và phản ứng của con người mà quan sát được hay đo lường được. Ví dụ các cử động, tư thế cơ thể, giọng nói cũng như tất cả những gì thay đổi bên ngoài mà ta nhận ra được. Con người có khuynh hướng tự nhiên tìm kiếm lạc thú và tránh khổ đau. Hành vi của con người thường hướng đến mục tiêu này. Mọi người học cách cư xử từ những phản ứng trực tiếp của môi trường, từ việc quan sát người khác hành xử ra sao. Hành vi có thể thay đổi được. Cần lý giải hành vi cách đơn giản. Biện pháp giúp thay đổi ứng xử tập trung vào phản ứng có tính cách khuyến khích hay trừng phạt. Những biện pháp này phải tức thời và trước sau như một, không thay đổi. Khuyến khích thường tạo ra những thay đổi nhanh nhất. Khuyến khích có thể được hiểu là bất kỳ phản ứng của môi trường tạo ra tính liên tục của hành vi, làm cho hành vi tiếp tục lập lại. Ví dụ trẻ đánh bạn được sự đồng tình của người khác sẽ tiếp tục đánh bạn. Trừng phạt là những phản ứng của môi trường ngăn cản hành vi tiếp diễn. Cũng trẻ ở trên khi đánh bạn bị trừng phạt sẽ không đánh bạn nữa. Mọi hành vi đều bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc học hỏi bao gồm nguyên tắc điều kiện cổ điển, điều kiện hóa phản ứng.