Mục đích của dự báo tài nguyên thiên nhiên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mục đích cơ bản - Làm cơ sở cho việc quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội thông qua việc sử dụng các nguồn tài nguyên hợp lý, quy hoạch và bảo vệ môi trường sinh thái. - Làm công cụ quản lý nền kinh tế quốc dân
Trả lời
Mục đích cơ bản - Làm cơ sở cho việc quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội thông qua việc sử dụng các nguồn tài nguyên hợp lý, quy hoạch và bảo vệ môi trường sinh thái. - Làm công cụ quản lý nền kinh tế quốc dân