Mục đích, ý nghĩa của công tác văn thư

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

-Giúp các cơ quan, tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp kịp thời, đầy đủ nguồn thông tin văn bản để phục vụ hoạt động quản lý -Là công cụ để kiểm soát việc thực thi quyền lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp -Góp phần nâng cao hiệu suất và chất lượng công tác của các cán bộ quản lý -Góp phần bảo vệ bí mật thông tin trong văn bản -Giữ gìn những căn cứ, bằng chứng về hoạt động các cơ quan, tổ chức để phục vụ việc kiểm tra, thanh tra, giám sát. -Tạo tiền đề thuận lợi cho công tác lưu trữ
Trả lời
-Giúp các cơ quan, tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp kịp thời, đầy đủ nguồn thông tin văn bản để phục vụ hoạt động quản lý -Là công cụ để kiểm soát việc thực thi quyền lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp -Góp phần nâng cao hiệu suất và chất lượng công tác của các cán bộ quản lý -Góp phần bảo vệ bí mật thông tin trong văn bản -Giữ gìn những căn cứ, bằng chứng về hoạt động các cơ quan, tổ chức để phục vụ việc kiểm tra, thanh tra, giám sát. -Tạo tiền đề thuận lợi cho công tác lưu trữ