Mức độ cạnh tranh cho 1 Fresher miền Bắc muốn Nam tiến với fresher miền Nam trong agency?

Giả sử: chuyên môn như nhau, kinh nghiệm như nhau, bằng cấp như nhau

Từ khóa: , Marketing

Không ai phân biệt Bắc Nam hết bạn. Kinh nghiệm nhue nhau thì sự khác biệt nằm ở thái độ làm việc, thái độ cầu tiến và nhiệt huyết, trách nhiệm của bạn thpoy.

Mà logic một chút, kinh nghiệm cá nhân thì những bạn miền Bắc đã sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để vào Nam lập nghiệp thì thái độ nghiêm túc, mức độ đầu tư cho công việc của các bạn miền Bắc thường nghiêm túc & agressive, và mình nghĩ là điểm cộng.

Trả lời

Không ai phân biệt Bắc Nam hết bạn. Kinh nghiệm nhue nhau thì sự khác biệt nằm ở thái độ làm việc, thái độ cầu tiến và nhiệt huyết, trách nhiệm của bạn thpoy.

Mà logic một chút, kinh nghiệm cá nhân thì những bạn miền Bắc đã sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để vào Nam lập nghiệp thì thái độ nghiêm túc, mức độ đầu tư cho công việc của các bạn miền Bắc thường nghiêm túc & agressive, và mình nghĩ là điểm cộng.

Nếu bạn đã nói rằng chuyên môn như nhau, kinh nghiệm như nhau, bằng cấp như nhau, thì mình nghĩ sẽ cần xét đến các kỹ năng mềm.

Mà các kỹ năng mềm này (vô tình lại) có thể khác nhau do vùng miền, ví dụ: khả năng thông thạo đường xá, khả năng nói chuyện với người miền Tây (mình là người Bắc và thời gian đầu mình nói chuyện với người miền Tây mà hơi lớn tuổi là họ không hiểu mình nói gì) ... vân vân và mây mây. Vì các kỹ năng mềm này nó cũng linh tinh lung tung thiên về cảm nhận của nhà tuyển dụng, nên họ cũng chẳng nói rõ cảm giác đó, mà đôi khi nói tắt lại là "vì là người miền ... nên ...".

Chứ không có sự đánh giá chỉ dựa trên vùng miền.