Mục tiêu của phân môn Đọc hiểu trong chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chương trình Ngữ Văn THPT gồm 3 phân môn: Đọc hiểu, Tiếng Việt và Làm Văn. Mỗi phân môn sẽ giữ mục tiêu và vai trò riêng biệt. Trong đó, phần Đọc hiểu chiếm dung lượng và thời lượng lớn nhất. Phần Đọc hiểu sẽ thực hiện mục tiêu sau: - Về kiến thức: Hình thành, phát triển kiến thức về các tác phẩm văn học, văn học sử và lý luận văn học - Về kĩ năng: Rèn luyện và phát triển các kỹ năng phân tích, cảm thụ văn học - Về thái độ: Bồi dưỡng và nâng cao tình cảm yêu mến, quý trọng và ý thức giữ gìn phát triển đối với ngôn ngữ Tiếng Việt và các thành tựu văn học của dân tộc
Trả lời
Chương trình Ngữ Văn THPT gồm 3 phân môn: Đọc hiểu, Tiếng Việt và Làm Văn. Mỗi phân môn sẽ giữ mục tiêu và vai trò riêng biệt. Trong đó, phần Đọc hiểu chiếm dung lượng và thời lượng lớn nhất. Phần Đọc hiểu sẽ thực hiện mục tiêu sau: - Về kiến thức: Hình thành, phát triển kiến thức về các tác phẩm văn học, văn học sử và lý luận văn học - Về kĩ năng: Rèn luyện và phát triển các kỹ năng phân tích, cảm thụ văn học - Về thái độ: Bồi dưỡng và nâng cao tình cảm yêu mến, quý trọng và ý thức giữ gìn phát triển đối với ngôn ngữ Tiếng Việt và các thành tựu văn học của dân tộc