Muốn tìm hiểu về thời điểm trước khi Trịnh - Nguyễn phân tranh (khoảng 1545 - 1627) nên đọc tại liệu gì ạ?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Đại Việt Sử ký Toàn thư

Đại Việt Thông sử

Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục

Lịch sử Việt Nam, tập 3, Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Lịch sử Việt Nam, tập 4, Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Nhà Mạc và vấn đề nguỵ triều trong sử sách, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin

Mười cuộc cải cách, đổi mới lớn trong lịch sử Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học sư phạm

Trả lời

Đại Việt Sử ký Toàn thư

Đại Việt Thông sử

Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục

Lịch sử Việt Nam, tập 3, Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Lịch sử Việt Nam, tập 4, Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Nhà Mạc và vấn đề nguỵ triều trong sử sách, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin

Mười cuộc cải cách, đổi mới lớn trong lịch sử Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học sư phạm

Nên thư viện tìm sách hoặc hỏi các cô về thông tin trên để tìm sách đọc
Nếu gần thư viện bạn nên đọc cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của cụ Ngô nhé. Cuốn này được chép tới năm 1675. Có bán trên fahasa nữa