Năng lực nghề nghiệp là gì?

Từ khóa: Hướng nghiệp

Năng lực nghề nghiệp của một cá nhân chính là khả năng làm chủ công việc, tốc độ nhận thức và những kỹ năng vượt trội của họ.

Những loại năng lực nghề nghiệp cơ bản nhất. Đó là:

  • Năng lực nhận thức: Tư duy, sức sáng tạo cũng như óc quan sát

  • Năng lực chuyên môn: Những kỹ năng giúp một người hoàn thành tốt công việc của mình

  • Năng lực tổ chức – quản lý: Tác động tới lòng quyết tâm làm việc cùng với cơ hội thăng tiến của một người

  • Năng lực giao tiếp – lãnh đạo: Tố chất cần có để quyết định bạn có thể trở thành người lãnh đạo hay không.

Năng lực nghề nghiệp của một người không phải thứ bất biến, nó có thể thay đổi khi có tác động. Năng lực cũng phải là thứ có thể nhìn ra trong một sớm một chiều mà phải quan sát kỹ lưỡng bởi ngoài những khả năng sẵn có thì con người chúng ta còn có vô vàn những khả năng tiềm ẩn khác. Chỉ cần được kích thích đúng mức thì chúng sẽ lộ ra.

Trả lời

Năng lực nghề nghiệp của một cá nhân chính là khả năng làm chủ công việc, tốc độ nhận thức và những kỹ năng vượt trội của họ.

Những loại năng lực nghề nghiệp cơ bản nhất. Đó là:

  • Năng lực nhận thức: Tư duy, sức sáng tạo cũng như óc quan sát

  • Năng lực chuyên môn: Những kỹ năng giúp một người hoàn thành tốt công việc của mình

  • Năng lực tổ chức – quản lý: Tác động tới lòng quyết tâm làm việc cùng với cơ hội thăng tiến của một người

  • Năng lực giao tiếp – lãnh đạo: Tố chất cần có để quyết định bạn có thể trở thành người lãnh đạo hay không.

Năng lực nghề nghiệp của một người không phải thứ bất biến, nó có thể thay đổi khi có tác động. Năng lực cũng phải là thứ có thể nhìn ra trong một sớm một chiều mà phải quan sát kỹ lưỡng bởi ngoài những khả năng sẵn có thì con người chúng ta còn có vô vàn những khả năng tiềm ẩn khác. Chỉ cần được kích thích đúng mức thì chúng sẽ lộ ra.