Nền kinh tế nước ta hiện nay phát triển theo hướng như thế nào và đã đạt được những thành tựu gì trong khu vực ĐNA?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

Nước ta đang thực hiên công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đưa nước ta phát triển theo hướng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Trả lời
Nước ta đang thực hiên công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đưa nước ta phát triển theo hướng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa