Nêu 9 nguyên tắc phát triển bền vững?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng 2. Nâng cao chất lượng cuộc sống của con người 3. Bảo vệ sức sống và tính đa dạng sinh học của Trái Đất 4. Hạn chế đến mức thấp nhất việc làm suy giảm các nguồn tài nguyên không tái tạo 5. Giữ vững trong khả năng chịu đựng được của Trái Đất 6. Thay đổi thái độ và hành vi của con người 7. Để cho các cộng đồng tư quản lý môi trường của mình 8. Xây dựng một khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho sự phát triển và bảo vệ 9. Xây dựng một khối liên minh toàn cầu trong việc bảo vệ môi trường
Trả lời
1. Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng 2. Nâng cao chất lượng cuộc sống của con người 3. Bảo vệ sức sống và tính đa dạng sinh học của Trái Đất 4. Hạn chế đến mức thấp nhất việc làm suy giảm các nguồn tài nguyên không tái tạo 5. Giữ vững trong khả năng chịu đựng được của Trái Đất 6. Thay đổi thái độ và hành vi của con người 7. Để cho các cộng đồng tư quản lý môi trường của mình 8. Xây dựng một khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho sự phát triển và bảo vệ 9. Xây dựng một khối liên minh toàn cầu trong việc bảo vệ môi trường