Nếu có thể gửi một lá thư cho bản thân mười năm trước, các bạn sẽ viết những gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Hãy học hành thật chăm chỉ
Hãy học hành thật chăm chỉ
Hãy học hành thật chăm chỉ
Điều quan trọng phải nói 3 lần
Những việc ngay từ đầu đã cảm thấy xấu hổ vậy đừng làm, nhưng việc k đáng đôi co vậy đừng nên nói gì thêm
Trả lời
Hãy học hành thật chăm chỉ
Hãy học hành thật chăm chỉ
Hãy học hành thật chăm chỉ
Điều quan trọng phải nói 3 lần
Những việc ngay từ đầu đã cảm thấy xấu hổ vậy đừng làm, nhưng việc k đáng đôi co vậy đừng nên nói gì thêm
Chăm chỉ hơn nữa. Quan tâm người nhà hơn nữa. Ghi lại tên mấy đứa hl bắt nạt chơi xấu mình để tránh xa chúng nó ra. 
- Mua cổ phiếu của Google, Apple, Samsung,...
- Mua Bitcoin
- Mua đất
- 1 list số giải đặc biệt của Xổ số
Đơn giản vậy thôi. 😅😅
Nếu như được mình sẽ viết đời không như mơ . Mày chọn sai trường sai ngành rồi con ạ.