Nêu mục đích của Đánh giá MT chiến lược?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng và phê duyệt CQK nhằm hòa nhập các khía cạnh về môi trường vào CQK, đảm bảo CQK được bền vững trong quá trình thực thi.
Trả lời
Nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng và phê duyệt CQK nhằm hòa nhập các khía cạnh về môi trường vào CQK, đảm bảo CQK được bền vững trong quá trình thực thi.