Nêu quan điểm của các bạn về luận điểm : Trong thời đại công nghiệp 4.0,vai trò lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa thuộc về tầng lớp tri thức?

  1. Triết học

Hãy nêu quan điểm của bạn...

Từ khóa: 

triết học

Làm một người tri thức trong thời đại 4.0 thì không chỉ dừng lại ở việc làm tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình mà còn phải làm tốt thiên chức phản biện mang tính xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội

1. Chủ động tiếp thu, phát kiến, truyền đạt và ứng dụng một cách sáng tạo, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để giải quyết các vấn đề cụ thể của địa phương, hướng đến giải quyết các vấn đề của quốc gia, khu vực, toàn cầu

2. Chủ động nắm bắt, phát huy vai trò tư vấn, phản biện mang tính xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội

3. Chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm phát triển tri thức, đội ngũ tri thức mới đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trả lời

Làm một người tri thức trong thời đại 4.0 thì không chỉ dừng lại ở việc làm tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình mà còn phải làm tốt thiên chức phản biện mang tính xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội

1. Chủ động tiếp thu, phát kiến, truyền đạt và ứng dụng một cách sáng tạo, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để giải quyết các vấn đề cụ thể của địa phương, hướng đến giải quyết các vấn đề của quốc gia, khu vực, toàn cầu

2. Chủ động nắm bắt, phát huy vai trò tư vấn, phản biện mang tính xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội

3. Chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm phát triển tri thức, đội ngũ tri thức mới đáp ứng yêu cầu phát triển.

Mỗi lần cách mạng là 1 lần phân phối lại tài nguyên. Do vậy lợi chưa biết nhưng thất nghiệp dự là sẽ tăng không ít .

Tầng lớp tri thức là một lực lượng tri thức quy tụ lại (chủ yếu thông qua diễn đàn, dư luận) thành một tầng lớp xã hội độc lập về mặt tư tưởng, không chịu chi phối của một ý thức nào cụ thể, xuất hiện lần đầu tiên tại Nga ở nửa đầu thế kỉ 19.