Ngành Hán Nôm có phải là tiếng Trung Quốc không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành Hán Nôm không phải là tiếng Trung. Tiếng Trung chỉ là ngoại ngữ bắt buộc để xét hồ sơ tốt nghiệp. Hán-Nôm học chữ Hán phồn thể, và chữ Nôm. Tiếng Trung là học chữ Hán giản thể. Tuy nhiên, khi biết chữ Hán phồn thể thì việc học chữ Hán giản thể sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Trả lời
Ngành Hán Nôm không phải là tiếng Trung. Tiếng Trung chỉ là ngoại ngữ bắt buộc để xét hồ sơ tốt nghiệp. Hán-Nôm học chữ Hán phồn thể, và chữ Nôm. Tiếng Trung là học chữ Hán giản thể. Tuy nhiên, khi biết chữ Hán phồn thể thì việc học chữ Hán giản thể sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.