Ngôn ngữ học ứng dụng là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngôn ngữ học ứng dụng là sản phẩm nghiên cứu hậu kí. Ngôn ngữ học ứng dụng chính là địa hạt ngữ học mà người ta đưa những thành tựu của lý thuyết ngôn ngữ học vào đời sống ngôn ngữ nhằm tạo ra và hoàn thiện những sản phẩm nói và viết ngôn ngữ và những dịch vụ liên quan sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ học ứng dụng phát triển muộn hơn nhiều so với ngôn ngữ học lý thuyết. Nó có tính tự phát lúc ban đầu và chỉ mới hình thành một nhánh chuyên môn từ cuối thế kỷ XIX, phát triển đặc biệt nhanh từ nửa sau thế kỷ XX. Giữa lý thuyết và ứng dụng ngn ngữ thì việc nghiên cứu triển khai trong các địa hạt ứng dụng cụ thể của đời sống là quan trọng nhất.
Trả lời
Ngôn ngữ học ứng dụng là sản phẩm nghiên cứu hậu kí. Ngôn ngữ học ứng dụng chính là địa hạt ngữ học mà người ta đưa những thành tựu của lý thuyết ngôn ngữ học vào đời sống ngôn ngữ nhằm tạo ra và hoàn thiện những sản phẩm nói và viết ngôn ngữ và những dịch vụ liên quan sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ học ứng dụng phát triển muộn hơn nhiều so với ngôn ngữ học lý thuyết. Nó có tính tự phát lúc ban đầu và chỉ mới hình thành một nhánh chuyên môn từ cuối thế kỷ XIX, phát triển đặc biệt nhanh từ nửa sau thế kỷ XX. Giữa lý thuyết và ứng dụng ngn ngữ thì việc nghiên cứu triển khai trong các địa hạt ứng dụng cụ thể của đời sống là quan trọng nhất.