Nguyên đại Paleozoi có những hoạt động kiến tạo gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong Paleozoi, các mảng lại tiếp tục di chuyển theo cơ chế hội tụ, xích lại gần nhau dẫn đến xô húc nhau gây nên chuyển động tạo núi. Trong Paleozoi đã có hai hoạt động tạo núi lớn là tạo núi Caledoni ở kỷ Ordovic và Silur, và tạo núi Hercyni ở cuối nguyên đại. - Hoạt động tạo núi Caledoni diễn ra trong hai kỷ Ordovic và Silur, hình thành những dãy núi và đáy biển nâng cao gắn lục địa Laurentia với Baltica. Chuyển độngCaledoni cũng biểu hiện ở phía đông Australia, ở Hoa Nam và vài nơi khác. - Tạo núi Hercyni (hay Varisci) là một hoạt động tạo núi rất lớn trong lịch sử Trái Đất, chủ yếu diễn ra ở hai kỷ Carbon và Permi. Do chuyển động tạo núi này, hầu hết các mảng lục địa trên thế giới gắn kết với nhau tạo thành một siêu lục địa khổng lồ gọi là Pangea hay Toàn lục. Bao quanh Pangea là một đại dương duy nhất gọi là Panthalassa. Siêu lục địa Pangea sẽ tồn tại từ Permi đến Trias muộn, sau đó lại dần dần bị tan vỡ để cuối cùng hình thành các lục địa như ngày nay
Trả lời
Trong Paleozoi, các mảng lại tiếp tục di chuyển theo cơ chế hội tụ, xích lại gần nhau dẫn đến xô húc nhau gây nên chuyển động tạo núi. Trong Paleozoi đã có hai hoạt động tạo núi lớn là tạo núi Caledoni ở kỷ Ordovic và Silur, và tạo núi Hercyni ở cuối nguyên đại. - Hoạt động tạo núi Caledoni diễn ra trong hai kỷ Ordovic và Silur, hình thành những dãy núi và đáy biển nâng cao gắn lục địa Laurentia với Baltica. Chuyển độngCaledoni cũng biểu hiện ở phía đông Australia, ở Hoa Nam và vài nơi khác. - Tạo núi Hercyni (hay Varisci) là một hoạt động tạo núi rất lớn trong lịch sử Trái Đất, chủ yếu diễn ra ở hai kỷ Carbon và Permi. Do chuyển động tạo núi này, hầu hết các mảng lục địa trên thế giới gắn kết với nhau tạo thành một siêu lục địa khổng lồ gọi là Pangea hay Toàn lục. Bao quanh Pangea là một đại dương duy nhất gọi là Panthalassa. Siêu lục địa Pangea sẽ tồn tại từ Permi đến Trias muộn, sau đó lại dần dần bị tan vỡ để cuối cùng hình thành các lục địa như ngày nay