Nhà nước là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhà nước là yếu tố cơ bản trong hệ thống chính trị của xã hội có giai cấp, thực hiện sự lãnh đạo và quản lý xã hội, đảm bảo cơ cấu kinh tế và xã hội của nó, thực hiện trấn áp hành vi đe dọa cơ chế xã hội hiện hành. Mục đích đó được thực hiện bằng quyền lực nhà nước là công cụ đặc biệt mang tính cưỡng chế đối với toàn xã hội. Nhà nước có độc quyền cưỡng chế trong phạm vi lãnh thổ đất nước.
Trả lời
Nhà nước là yếu tố cơ bản trong hệ thống chính trị của xã hội có giai cấp, thực hiện sự lãnh đạo và quản lý xã hội, đảm bảo cơ cấu kinh tế và xã hội của nó, thực hiện trấn áp hành vi đe dọa cơ chế xã hội hiện hành. Mục đích đó được thực hiện bằng quyền lực nhà nước là công cụ đặc biệt mang tính cưỡng chế đối với toàn xã hội. Nhà nước có độc quyền cưỡng chế trong phạm vi lãnh thổ đất nước.