Nhận định sau là đúng hay sai?

  1. Kiến thức chung

Nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch cho tỷ lệ phân ly kiểu hình khác nhau ở 2 giới thì gen quy định tính trạng nằm ở ngoài nhân?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sai ( nằm ở ngoài nhân -> nằm trên NST giới tính)
Trả lời
Sai ( nằm ở ngoài nhân -> nằm trên NST giới tính)