"Nhân hữu bất vi, nhi hậu khả dĩ hữu vi” có nghĩa là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nghĩa là: "Người ta phải biết có những điều không được làm, rồi sau mới biết có những điều được làm."
Trả lời
Nghĩa là: "Người ta phải biết có những điều không được làm, rồi sau mới biết có những điều được làm."