Nhân vật trong văn học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhân vật trong văn học là một hiện tượng nghệ thuật mang tính ước lệ, đó không phải là sự sao chụp đầy đủ mọi chi tiết biểu hiện của con người mà chỉ là sự thể hiện con người qua những đặc điểm diển hình về tiểu sử, nghề nghiêp, tính cách,..
Trả lời
Nhân vật trong văn học là một hiện tượng nghệ thuật mang tính ước lệ, đó không phải là sự sao chụp đầy đủ mọi chi tiết biểu hiện của con người mà chỉ là sự thể hiện con người qua những đặc điểm diển hình về tiểu sử, nghề nghiêp, tính cách,..