"Nhất thiên vạn thặng" có nghĩa là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

"Nhất thiên vạn thặng" (Một trời, muôn xe). Mạnh Tử khuyên: Thị thích vạn thặng chi quân, nhược thích hạt phu (視刺萬乘之君、若刺褐夫) nghĩa là "Giết một ông vua có vạn cỗ xe thì cũng không khác việc giết một kẻ thường dân (làm nhục mình)".
Trả lời
"Nhất thiên vạn thặng" (Một trời, muôn xe). Mạnh Tử khuyên: Thị thích vạn thặng chi quân, nhược thích hạt phu (視刺萬乘之君、若刺褐夫) nghĩa là "Giết một ông vua có vạn cỗ xe thì cũng không khác việc giết một kẻ thường dân (làm nhục mình)".