1. Phong cách sống

Như thế nào là việc quen làm, thích làm so với việc cần làm, nên làm?

Từ khóa: phong cách sống
Ý bạn là công việc hay thói quen sinh hoạt hằng ngày?

Trả lời

Ý bạn là công việc hay thói quen sinh hoạt hằng ngày?

Việc cần làm, nên làm là nếu làm việc này thì sẽ hướng đến mục tiêu bạn đã đề ra.

Việc quen làm, thích làm là việc làm thường xuyên có thể là thói quen hoặc là việc bạn không muốn thay đổi vì việc đang làm vẫn tốt, còn làm thứ mới thì tốn công suy nghĩ và tốn sức thử nghiệm liệu là đúng hay sai.