Những chủng vi khuẩn nào có khả năng xử lý nước thải nhiễm mặn?

  1. Phát triển sản phẩm

Mọi người có biết những chủng vi khuẩn nào có khả năng xử lý nước thải nhiễm mặn không nhỉ?

Từ khóa: 

phát triển sản phẩm

Theo như mình tìm hiểu thì nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường đã phân lập được 45 chủng vi khuẩn có khả năng phát triển trong môi trường nước thải nhiễm mặn; đồng thời, sản xuất được chế phẩm vi sinh xử lý nước thải nhiễm mặn từ 6 chủng trong số đó. Chế phẩm có độ tinh sạch cao, mức độ thuần các chủng ổn định sau 6 tháng bảo quản nhiệt độ phòng. Kết quả thử nghiệm cho thấy, với tỷ lệ pha loãng 1:10 (xử lý 1m3 nước thải cần 100L chế phẩm đã hòa tan, hay 10kg chế phẩm dạng rắn) hoặc 1:50 (sử dụng 2kg chế phẩm/m3 nước thải cần xử lý) khi bổ sung vào hệ thống xử lý, cho hiệu suất xử lý lần lượt là 88,75% và 80,35% trong 72 giờ. Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý mùi hôi, xử lý rác thải, xử lý bùn đáy ao nuôi thủy sản an toàn, bền vững.

Trả lời

Theo như mình tìm hiểu thì nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường đã phân lập được 45 chủng vi khuẩn có khả năng phát triển trong môi trường nước thải nhiễm mặn; đồng thời, sản xuất được chế phẩm vi sinh xử lý nước thải nhiễm mặn từ 6 chủng trong số đó. Chế phẩm có độ tinh sạch cao, mức độ thuần các chủng ổn định sau 6 tháng bảo quản nhiệt độ phòng. Kết quả thử nghiệm cho thấy, với tỷ lệ pha loãng 1:10 (xử lý 1m3 nước thải cần 100L chế phẩm đã hòa tan, hay 10kg chế phẩm dạng rắn) hoặc 1:50 (sử dụng 2kg chế phẩm/m3 nước thải cần xử lý) khi bổ sung vào hệ thống xử lý, cho hiệu suất xử lý lần lượt là 88,75% và 80,35% trong 72 giờ. Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý mùi hôi, xử lý rác thải, xử lý bùn đáy ao nuôi thủy sản an toàn, bền vững.