Những đặc trưng loại biệt của văn học dân gian so với văn học viết ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Văn học dân gian là sáng tác tập thể. (văn học viết là sáng tác của cá Nhân) * Văn học dân gian Chỉ tồn tại thực tế Khi diễn xướng nên có khả năng biến đổi, Do vậy, nó có các dị bản. (văn học viết cố định Trong văn bản và Chỉ có một bản duy nhất) * Văn học dân gian là thành phần hữu cơ của các hình thức sinh hoạt của Nhân dân.
Trả lời
* Văn học dân gian là sáng tác tập thể. (văn học viết là sáng tác của cá Nhân) * Văn học dân gian Chỉ tồn tại thực tế Khi diễn xướng nên có khả năng biến đổi, Do vậy, nó có các dị bản. (văn học viết cố định Trong văn bản và Chỉ có một bản duy nhất) * Văn học dân gian là thành phần hữu cơ của các hình thức sinh hoạt của Nhân dân.