Trình bày các thao tác lập luận trong văn nghị luận ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có 6 thao tác lập luận: 1. Giải thích Là cắt nghĩa một sự vật,hiện tượng,khái niệm để người khác hiểu rõ ,hiểu đúng vấn đề. Giải thích trong văn bản nghị luân là làm cho người đọc hiểu rõ được tư tưởng,đạo lí,phẩm chất…nhằm năng cao nhận thức ,trí tuệ,bồi dưỡng tâm hồn,tình cảm. 2. Phân tích Là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận để đi sâu xem xét một cách toàn diện về nội dung,hình thức của đối tượng. 3.Chứng minh Dùng những bằng chức xác thực,đã được thừa nhận để chứng tỏ đối tượng. 4. So sánh Làm rõ đối tượng đang nghiên cứu trong mối tương quan với đối tượng khác. 5. Bình luận Là bàn bạc,nhận xét,đánh giá về một vấn đề. 6 .Bác bỏ Là trao đổi,tranh luận để bác bỏ ý kiến được cho là sai.
Trả lời
Có 6 thao tác lập luận: 1. Giải thích Là cắt nghĩa một sự vật,hiện tượng,khái niệm để người khác hiểu rõ ,hiểu đúng vấn đề. Giải thích trong văn bản nghị luân là làm cho người đọc hiểu rõ được tư tưởng,đạo lí,phẩm chất…nhằm năng cao nhận thức ,trí tuệ,bồi dưỡng tâm hồn,tình cảm. 2. Phân tích Là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận để đi sâu xem xét một cách toàn diện về nội dung,hình thức của đối tượng. 3.Chứng minh Dùng những bằng chức xác thực,đã được thừa nhận để chứng tỏ đối tượng. 4. So sánh Làm rõ đối tượng đang nghiên cứu trong mối tương quan với đối tượng khác. 5. Bình luận Là bàn bạc,nhận xét,đánh giá về một vấn đề. 6 .Bác bỏ Là trao đổi,tranh luận để bác bỏ ý kiến được cho là sai.