Nội dung chính của Hiệp ước Hác-măng?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Triều đình thừa nhận Bắc Kỳ là thuộc địa của Pháp và chấp nhận nền bảo hộ của Pháp ở Trung Kỳ
Trả lời
Triều đình thừa nhận Bắc Kỳ là thuộc địa của Pháp và chấp nhận nền bảo hộ của Pháp ở Trung Kỳ