Cho hình chữ nhật có diện tích 100cm2. Hỏi độ dài mỗi cạnh là bao nhiêu để chu vi có diện tích nhỏ nhất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Gọi x là chiều dài, y là chiều rộng của hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật là: x.y (cm2) Chu vi hình chữ nhật là: 2(x+y) (cm) Áp dụng BĐT Cauchy: 2(x+y) ≥ 2.2√xy =2.2.10=40 Dấu bằng xảy ra x=y=20 (cm)
Trả lời
Gọi x là chiều dài, y là chiều rộng của hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật là: x.y (cm2) Chu vi hình chữ nhật là: 2(x+y) (cm) Áp dụng BĐT Cauchy: 2(x+y) ≥ 2.2√xy =2.2.10=40 Dấu bằng xảy ra x=y=20 (cm)