1. Ngoại ngữ

Nói “I LIKE” “I HATE” như thế nào cho thật cool ngầu?

Thường thì để nói thích hay ghét đièu gì, em hay dùng những cách sau (cảm giác cool hơn).


I’m a big fan of 

I’m keen on

I’m fond of


I can’t stand .... (tôi không thể chịu được)

Ex: I can't stand my boyfriend, he's so childish


Xin thêm những cách nói của mọi người ạ?

Từ khóa: Ngoại ngữ

It's not my cup of tea!

Trả lời

It's not my cup of tea!