Nước có mấy dạng tồn tại?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

3 loại: khí lỏng rắn
Trả lời
3 loại: khí lỏng rắn