Chúa có tồn tại không?

  1. Tâm linh

Karl Marx cho rằng bất kì ai tin Chúa là mắc phải một sự rối loại tinh thần dẫn đến suy nghĩ không có căn cứ. Chuyên gia về tâm thần học Sigmund Freud đã viết rằng một người tin vào Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa là bị lừa và chỉ giữ niềm tin đó dựa vào một nhân tố “sự đáp ứng lòng ao ước” là điều mà Freud cho là một quan điểm vô lý. Nhà triết học Frederick Nietzsche nói thẳng thừng rằng đức tin cũng giống như việc không muốn biết điều gì là sự thật. Tiếng nói của ba nhân vật này trong lịch sử (cùng với những người khác) bây giờ chỉ được nhắc lại như vẹt bởi một thế hệ mới của những người theo thuyết vô thần tuyên bố rằng đức tin nơi Chúa là không có cơ sở về mặt trí thức.

Vậy quan điểm này có đúng không? Có phải đức tin nơi Chúa là một quan điểm không thể chấp nhận được là có lý để giữ không?

Từ khóa: 

chúa

,

tâm linh

Vấn đề này quá rộng, mình lướt qua phân tích của một số bạn trong các bình luận thì có chỗ hợp lý, có chỗ chưa hợp lý. Mình thấy khoa học dựa vào logic, nhân quả. Nhưng lại cho rằng vũ trụ tự khởi phát. Tức là thiếu mất nguyên nhân đầu tiên.Còn tôn giáo thì cho rằng không cần nguyên nhân đầu tiên nhưng sau đó là toàn là nhân quả.

Theo mình, nếu Chúa tồn tại thì phải thõa mãn điều kiện sau:

Chúa phải là Đấng có trước tất cả. Vì có trước tất cả mới tạo ra được tất cả. Chúa cũng phải là Đấng toàn năng. Bởi vì nếu có bất cứ quy luật nào chi phối Chúa thì Chúa không phải là toàn năng, và cũng không thể có trước các quy luật đó. Và cũng chính vì không có quy luật nào tác động được vào Chúa nên tất cả các quy luật đều do Chúa tạo ra, nên Chúa là toàn năng.

Đầu tiên mình đưa ra luận điểm 1:- Nếu Chúa là toàn năng và bất biến (theo Kinh Thánh). Điều gì khiến cho Chúa bắt đầu sáng thế? Nếu có điều gì thôi thúc Chúa sáng thế, hẳn là Chúa không bất biến và toàn năng. Bởi vì có nguyên nhân bên ngoài Chúa tác động vào Chúa.Để tìm tới gốc rễ vấn đề thì không thể trong 1 sớm 1 chiều được. Mình đặt 1 luận điểm ở đây và chờ đợi tiếp. Mình không phải gây war nhé, mình sẵn sàng phản bác và đi đến cùng với những quan điểm không hợp lý, dù là quan điểm Vô Thần hay Hữu Thần.

Quan điểm nhất quán của mình như sau:

Tin Chúa - Không tin ChaTin Phật - Không tin ThầyCó nghĩa là mình không tin những gì bất hợp lý được truyền lại, nhưng có thể tin những nền tảng của nó. Ví dụ: Chúa là Đấng toàn năng hoặc Phật là bậc toàn trí.

Luận điểm 2:- Chúa tạo ra Vũ Trụ từ chính bản thân Ngài. Bởi vì, ngoài Ngài ra sẽ không còn thứ gì khác. Hay nói cách khác, không có nguyên liệu để tạo ra Vũ trụ.- Chúng ta ở bên trong Chúa. Bởi vì, nếu Ngài tạo ra vũ trụ, Ngài phải tìm một nơi để đặt Vũ trụ vào đó, nhưng ngoài Ngài ra cũng không có gì khác. Căn cứ cho 2 ý này là vì Chúa có trước tất cả.Vì vậy chúng ta là một phần của Chúa, chúng ta không bất biến, suy ra Chúa cũng không bất biến. 

Luận điểm 3:Có ai đó tạo ra Vũ Trụ hợp lý hơn là Vũ Trụ được tạo ra từ không gì cả. Không bột thì sao gột nên hồ. Nhưng ai tạo ra Đấng Tạo Hóa?

Phải chăng có ai đó tạo ra Đấng Tạo Hóa sẽ hợp lý hơn là Đấng Tạo Hóa tự có?

Và vì vậy tôn giáo lại mắc phải vấn đề tương tự của khoa học.

Luận điểm 4: Khoa học hay tôn giáo cũng đều mắc kẹt bởi tư duy con người. Con người nhận thức mọi thứ có trình tự. Phải chăng đây chính là một sai lầm. Bởi vậy khoa học và tôn giáo đều không thể lý giải được vì sao khuyết mất nguyên nhân ban đầu.Phải chăng mọi chuyện vốn chẳng có trước sau, mà chỉ nhận thức của chúng ta tưởng tượng ra điều đó. Thực sự là khoa học bây giờ đang nghi ngờ vấn đề này, thực chất không có quá khứ hay tương lai nào cả. Nếu đây là sự thật, thì mọi chuyện đã được giải quyết. Nếu không có trước sau, thì không có nhân quả, không cần nguyên nhân đầu tiên nữa.

Nếu dừng lại ở đây thì sẽ có 2 trường hợp như sau:1. Không có Đấng Tạo Hóa. Vũ trụ vốn chẳng có sự bắt đầu và kết thức nào cả.2. Nếu có Đấng Tạo Hóa thì ngài không có trước tất cả. Và cũng có nghĩa là không có Đấng Tạo Hóa nào cả. Vì chẳng có trước sau gì cả, tất nhiên cũng không có một Đấng có trước tất cả được. Suy ra không có Đấng tạo hóa.....

Trả lời

Vấn đề này quá rộng, mình lướt qua phân tích của một số bạn trong các bình luận thì có chỗ hợp lý, có chỗ chưa hợp lý. Mình thấy khoa học dựa vào logic, nhân quả. Nhưng lại cho rằng vũ trụ tự khởi phát. Tức là thiếu mất nguyên nhân đầu tiên.Còn tôn giáo thì cho rằng không cần nguyên nhân đầu tiên nhưng sau đó là toàn là nhân quả.

Theo mình, nếu Chúa tồn tại thì phải thõa mãn điều kiện sau:

Chúa phải là Đấng có trước tất cả. Vì có trước tất cả mới tạo ra được tất cả. Chúa cũng phải là Đấng toàn năng. Bởi vì nếu có bất cứ quy luật nào chi phối Chúa thì Chúa không phải là toàn năng, và cũng không thể có trước các quy luật đó. Và cũng chính vì không có quy luật nào tác động được vào Chúa nên tất cả các quy luật đều do Chúa tạo ra, nên Chúa là toàn năng.

Đầu tiên mình đưa ra luận điểm 1:- Nếu Chúa là toàn năng và bất biến (theo Kinh Thánh). Điều gì khiến cho Chúa bắt đầu sáng thế? Nếu có điều gì thôi thúc Chúa sáng thế, hẳn là Chúa không bất biến và toàn năng. Bởi vì có nguyên nhân bên ngoài Chúa tác động vào Chúa.Để tìm tới gốc rễ vấn đề thì không thể trong 1 sớm 1 chiều được. Mình đặt 1 luận điểm ở đây và chờ đợi tiếp. Mình không phải gây war nhé, mình sẵn sàng phản bác và đi đến cùng với những quan điểm không hợp lý, dù là quan điểm Vô Thần hay Hữu Thần.

Quan điểm nhất quán của mình như sau:

Tin Chúa - Không tin ChaTin Phật - Không tin ThầyCó nghĩa là mình không tin những gì bất hợp lý được truyền lại, nhưng có thể tin những nền tảng của nó. Ví dụ: Chúa là Đấng toàn năng hoặc Phật là bậc toàn trí.

Luận điểm 2:- Chúa tạo ra Vũ Trụ từ chính bản thân Ngài. Bởi vì, ngoài Ngài ra sẽ không còn thứ gì khác. Hay nói cách khác, không có nguyên liệu để tạo ra Vũ trụ.- Chúng ta ở bên trong Chúa. Bởi vì, nếu Ngài tạo ra vũ trụ, Ngài phải tìm một nơi để đặt Vũ trụ vào đó, nhưng ngoài Ngài ra cũng không có gì khác. Căn cứ cho 2 ý này là vì Chúa có trước tất cả.Vì vậy chúng ta là một phần của Chúa, chúng ta không bất biến, suy ra Chúa cũng không bất biến. 

Luận điểm 3:Có ai đó tạo ra Vũ Trụ hợp lý hơn là Vũ Trụ được tạo ra từ không gì cả. Không bột thì sao gột nên hồ. Nhưng ai tạo ra Đấng Tạo Hóa?

Phải chăng có ai đó tạo ra Đấng Tạo Hóa sẽ hợp lý hơn là Đấng Tạo Hóa tự có?

Và vì vậy tôn giáo lại mắc phải vấn đề tương tự của khoa học.

Luận điểm 4: Khoa học hay tôn giáo cũng đều mắc kẹt bởi tư duy con người. Con người nhận thức mọi thứ có trình tự. Phải chăng đây chính là một sai lầm. Bởi vậy khoa học và tôn giáo đều không thể lý giải được vì sao khuyết mất nguyên nhân ban đầu.Phải chăng mọi chuyện vốn chẳng có trước sau, mà chỉ nhận thức của chúng ta tưởng tượng ra điều đó. Thực sự là khoa học bây giờ đang nghi ngờ vấn đề này, thực chất không có quá khứ hay tương lai nào cả. Nếu đây là sự thật, thì mọi chuyện đã được giải quyết. Nếu không có trước sau, thì không có nhân quả, không cần nguyên nhân đầu tiên nữa.

Nếu dừng lại ở đây thì sẽ có 2 trường hợp như sau:1. Không có Đấng Tạo Hóa. Vũ trụ vốn chẳng có sự bắt đầu và kết thức nào cả.2. Nếu có Đấng Tạo Hóa thì ngài không có trước tất cả. Và cũng có nghĩa là không có Đấng Tạo Hóa nào cả. Vì chẳng có trước sau gì cả, tất nhiên cũng không có một Đấng có trước tất cả được. Suy ra không có Đấng tạo hóa.....

Chúa có thể không tồn tại hoặc cũng chỉ có thể là một con người bình thường. Mình không nghĩ Chúa là một thực thể nào đó có sức mạnh vô biên, có thể nghe được lời nguyện cầu, biến ước mơ thành sự thật, xoá bỏ tội lỗi,... 
Không biết là bạn có tìm hiểu hay nghiên cứu về nguồn gốc của tôn giáo không? Kiểu như bản ghi chép đầu tiên, người nào ghi lại bản ghi chép đó,... và thực tế mục đích mà một tôn giáo hình thành. 
- Mình muốn nhấn mạnh rằng những lời răn dạy, lời truyền bá,... hoàn toàn khác với một tôn giáo. Theo mình biết thì tôn giáo nghĩa là phải có một "vị thần" nào đó thể tôn thờ, như đạo Phật thì có Phật Thích - ca Mâu - ni, đạo Chúa có Chúa Jesus, đạo Hindu có thần Shiva,... Nói cách khác, những lời răn dạy, truyền bá,... không tạo nên một tôn giáo, mà đối tượng để tôn thờ tạo nên một tôn giáo.
- Vậy đối tượng để tôn thờ đó từ đâu mà ra? Có thể là thật nhưng cũng có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng tạo ra nhằm một mục đích nào đó (tốt hoặc xấu). Cái này thì phải bàn về sự tiêu cực và tích cực của tôn giáo, mình sẽ không nói ở đây do khá dài dòng. 
- Trên thực tế thì những người theo chủ nghĩa vô thần không phải lúc nào cũng bác bỏ tâm linh. Song, những người quá tin vào tâm linh hay có thiên hướng quá hữu thần thường bác bỏ khoa học và không nhìn nhận sự phát triển của khoa học hiện đại. 

Khi bạn gặp công an, họ muốn biết về bạn họ sẽ yêu cầu bạn đưa ra cái gì? Đó là thẻ căn cước. Trên thẻ că cước có thông tin gì?

  • Tên bạn
  • Nơi sinh, nơi ở của bạn
  • các đặc điểm nhận dạng của bạn
  • Ngày sinh của bạn................

Bằng cách đó họ chắc chắn 100% là bạn tồn tại là thật, bởi chứng cớ ghi trong thẻ căn cước.

Vậy để nhận biết sự tồn tại của Chúa thì bằng cách nào?

Giăng 5:39 Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy.

Đây là lời đích thân Đức Chúa Jesus phán. Vậy những người không dò xem Kinh Thánh thì có biết và nhận ra sự tồn tại của Ngài không? Họ không đọc,không học, không nghe mà chỉ phán đoán thì họ biết được điều gì?

Kinh Thánh giống như thẻ căn cước của Ngài. Trong đó, có ghi chép toàn bộ thông tin về Ngài. 

  • Danh của Ngài
  • Nơi Ngài đến và ở ( thời gian và địa điểm Ngài đến)
  • Các dấu hiệu có thể nhận ra Ngài (đặc điểm nhận biết)
  • Công việc Ngài làm.........

Và có cả ghi chép cho biết về chính cuộc đời của bạn nữa. Đó cũng chính là một trong những lý đó mà loài người không ngừng đọc Kinh Thánh suốt mấy nghìn năm đó ạ.

Tôi tin Chúa có tồn tại.
Nhưng việc những quyền năng tối thượng tạo ra loài người,...v...v... Thì tôi nghĩ chỉ đơn thuần là trí tưởng tượng của con người. Theo tôi nghĩ thực tế Chúa đều là con người, nhưng họ có tư tưởng tiến bộ hơn mọi người thời đó. Họ có quyết tâm muốn xây dựng 1 thế giới theo lý tưởng đúng đắn ấy, và họ đều quyết tâm truyền bá cho mọi người về tư tưởng ấy, về lý tưởng sống tiến bộ đấy. Và họ đã thành công thuyết phục được nhiều người theo tôi. Các con số ấy tăng dần lên, và độ chính xác của thông tin truyền đạt tuy vẫn giữ được ý chính nhưng ngày càng giảm. Họ chấp vá lại những lỗ hổng bằng trí tưởng tượng và truyền miệng nhau đến khắp nơi. Và có thể đó là nguyên do Chúa có nhiều quyền năng như vậy. Là do loài người muốn nghĩ như thế, để họ có thể dựa dẫm vào thứ gì đó tối cao hơn, thứ gì đó có thể khiển họ an tâm.
Có thể có có thể không, nhưng chắc chắn một điều rằng hình tượng chúa mà chúng ta thường nghĩ trong tâm trí là không đúng