Nước pháp được bao bọc bởi bao nhiêu biển?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nước pháp được bao bọc bởi 4 biển: biển Bắc, biển Manche, biển Atlantique, biển Địa Trung Hải.
Trả lời
Nước pháp được bao bọc bởi 4 biển: biển Bắc, biển Manche, biển Atlantique, biển Địa Trung Hải.