Ở Việt Nam có loài rắn nào đặc biệt quý hiếm, muốn trao đổi sâu về rắn thì gặp nhà khoa học nào, ở đâu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Một số loài rắn quý hiếm:

- Rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah), có tên trong Sách Đỏ IUCN, hạng mục VU, và trong nhóm II của Công ước CITES.

- Trăn gấm, trăn đất (2 loài trăn ở Việt Nam).

- Một số loài rắn ráo (Ptyas spp.)

-...

Rất nhiều loài khác nữa. Bạn có thể liên hệ thầy Nguyễn Thiên Tạo, Nguyễn Quảng Trường,...v.v.

Trả lời

Một số loài rắn quý hiếm:

- Rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah), có tên trong Sách Đỏ IUCN, hạng mục VU, và trong nhóm II của Công ước CITES.

- Trăn gấm, trăn đất (2 loài trăn ở Việt Nam).

- Một số loài rắn ráo (Ptyas spp.)

-...

Rất nhiều loài khác nữa. Bạn có thể liên hệ thầy Nguyễn Thiên Tạo, Nguyễn Quảng Trường,...v.v.

Thuộc về các loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam (1992) có các loài rắn sau đây: Rắn xe điếu nâu (1), rắn xe điếu xám (2), rắn rào răng chó (3), rắn sọc khoanh (4), rắn sọc đốm đỏ (5), rắn lai (6), rắn sọc xanh (7), rắn ráo (8), rắn hổ trâu (9), rắn cạp nong (10), rẳn hổ mang (11), rắn hổ mang chúa (12), đẹn đuôi gai (13), đẹn mỏ (14), đẹn vảy bụng không đều (15), rắn lục đầu đen (16), rắn lục mũi hếch (17), rắn lục sừng (18), rắn lục núi (19). Các loài đẹn là các loài rắn biển. Theo các tiêu chuẩn quốc tế thì các loài số 12 thuộc cấp E (Enđangered - Đang nguy cấp), các loài số 9, 13, 14, 15 thuộc cấp V (vulnerable - Sẽ nguy cấp), các loài số 1, 2, 16, 17, 18, 19 thuộc cấp R (Rare - hiếm, có thề sẽ nguy cấp), các loài số 3,4,5,6,7,8 ,9 ,10 ,11 thuộc cầp T (Threatened - bị đe dọa) Muốn trao đổi sâu về rắn xin bạn liên hệ với GS.TS Trần Kiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) ĐT nhà riêng là 04- 8249690.