Ngành Trung Quốc học có được đào tạo chuyên sâu về tiếng giống như các trường ngoại ngữ khác hay không?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Không phải chỉ đào tạo chuyên sâu về tiếng Trung giống các trường khác mà còn giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị cũng như các đặc sắc khác của đất nước Trung Quốc. Đây là điểm khác của trường đối với một số trường cùng đào tạo chuyên ngành tiếng Trung ở Việt Nam.
Trả lời
Không phải chỉ đào tạo chuyên sâu về tiếng Trung giống các trường khác mà còn giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị cũng như các đặc sắc khác của đất nước Trung Quốc. Đây là điểm khác của trường đối với một số trường cùng đào tạo chuyên ngành tiếng Trung ở Việt Nam.