Phân biệt hoạt động thần kinh cấp cao và hoạt động thần kinh cấp thấp ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Về chức năng, hoạt động thần kinh cấp cao nhằm đảm bảo cơ thể thích ứng được với môi trường sống trong khi hoạt động thần kinh cấp thấp nhằm điều hòa, phối hợp chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Về cơ chế, hoạt động thần kinh cấp cao được thực hiện trên cơ sở phản xạ có điều kiện trong khi hoạt động thần kinh cấp thấp được thực hiện trên cơ sở phản xạ không điều kiện. Về cấu trúc não tham gia, hoạt động thần kinh cấp cao có sự tham gia của vỏ não và các cấu trúc dưới vỏ còn hoạt động thần kinh cấp thấp có sự tham gia của tủy sống và các cấu trúc dưới vỏ. 
Trả lời
Về chức năng, hoạt động thần kinh cấp cao nhằm đảm bảo cơ thể thích ứng được với môi trường sống trong khi hoạt động thần kinh cấp thấp nhằm điều hòa, phối hợp chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Về cơ chế, hoạt động thần kinh cấp cao được thực hiện trên cơ sở phản xạ có điều kiện trong khi hoạt động thần kinh cấp thấp được thực hiện trên cơ sở phản xạ không điều kiện. Về cấu trúc não tham gia, hoạt động thần kinh cấp cao có sự tham gia của vỏ não và các cấu trúc dưới vỏ còn hoạt động thần kinh cấp thấp có sự tham gia của tủy sống và các cấu trúc dưới vỏ.