Phân biệt phát triển kinh tế và tăng trường kinh tế?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

tăng trưởng kinh tế là là sự gia tăng về số lượng, còn phát triển kinh tế bao gồm cả số lượng và chất lượng.
Trả lời
tăng trưởng kinh tế là là sự gia tăng về số lượng, còn phát triển kinh tế bao gồm cả số lượng và chất lượng.