Phân loại Đảng chính trị ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đơn đảng thực tế : trong xh chỉ có 1 đảng thực tế hoạt động đại diện lợi ích của bộ phận tiên tiến nhất, các nhóm xh khác không đủ ddkien thành lập đảng và lợi ích của các bộ phận này trùng với lợi ích của đảng cầm quyền (singapo). Đơn đảng bắt buộc : trong xh chỉ có 1 Đảng duy nhất theo quy định của pháp luật Đa đảng hình thức: 2 đảng thay nhau nắm giữ quyền lực nhà nc ( hoa kì) Đa đảng thỏa hiệp : các đảng liên minh với nhau ( bền vững) để cùng tham gia ( chia sẻ) hệ thống quyền lực nhà nc ( phần lớn các nc phương tây). Đa đảng định hướng : các đảng hoạt động độc lập, ít có xu hướng thống nhất.
Trả lời
Đơn đảng thực tế : trong xh chỉ có 1 đảng thực tế hoạt động đại diện lợi ích của bộ phận tiên tiến nhất, các nhóm xh khác không đủ ddkien thành lập đảng và lợi ích của các bộ phận này trùng với lợi ích của đảng cầm quyền (singapo). Đơn đảng bắt buộc : trong xh chỉ có 1 Đảng duy nhất theo quy định của pháp luật Đa đảng hình thức: 2 đảng thay nhau nắm giữ quyền lực nhà nc ( hoa kì) Đa đảng thỏa hiệp : các đảng liên minh với nhau ( bền vững) để cùng tham gia ( chia sẻ) hệ thống quyền lực nhà nc ( phần lớn các nc phương tây). Đa đảng định hướng : các đảng hoạt động độc lập, ít có xu hướng thống nhất.