Quy trình thực hiện báo cáo hoàn thành ĐTM

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lập báo cáo đtm thông qua 9 bước cơ bản: - Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án. - Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn.. - Bước 3 : Thu thập các mẫu khí thải, chất thải,... - Bước 4 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án. - Bước 5 : Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. - Bước 6 : Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. - Bước 7 : Tiến hành tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án. - Bước 8 : Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường. - Bước 9 : Nộp lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.
Trả lời
Lập báo cáo đtm thông qua 9 bước cơ bản: - Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án. - Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn.. - Bước 3 : Thu thập các mẫu khí thải, chất thải,... - Bước 4 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án. - Bước 5 : Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. - Bước 6 : Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. - Bước 7 : Tiến hành tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án. - Bước 8 : Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường. - Bước 9 : Nộp lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.