Phân loại Karst?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dựa vào điều kiện khí hậu, đặc điểm nằm của đá bị hòa tan, sự có mặt của các lớp phủ trên, Karst được phân thành 2 kiểu cơ bản là Karst hở và Karst kín.
Trả lời
Dựa vào điều kiện khí hậu, đặc điểm nằm của đá bị hòa tan, sự có mặt của các lớp phủ trên, Karst được phân thành 2 kiểu cơ bản là Karst hở và Karst kín.