Phân loại phong cách học ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Phong cách học đại cương và phong cách học ngôn ngữ dân tộc. 2. Phong cách học lịch đại – Phong cách học đồng đại. 3. Phong cách học tổng quát và phong cách học bộ phận. 4. Phong cách học ngôn ngữ và phong cách học lời nói. 5. Phong cách học lập mã và phong cách học giải mã.
Trả lời
1. Phong cách học đại cương và phong cách học ngôn ngữ dân tộc. 2. Phong cách học lịch đại – Phong cách học đồng đại. 3. Phong cách học tổng quát và phong cách học bộ phận. 4. Phong cách học ngôn ngữ và phong cách học lời nói. 5. Phong cách học lập mã và phong cách học giải mã.