Phân tích các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của XHH. Nhiệm vụ của XHH ở VN hiện nay?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chức năng của xã hội học: Chức năng nhận thức trang bị cho người học hệ thống tri thức về sự phát triển xã hội, quy luật về sự phát triển; Chức năng thực tiễn: Trên cơ sở phân tích thực trạng, xã hội học làm sáng tỏ triển vọng phát triển xã hội trong tương lai gần và tương lai xa,giúp con người kiểm soát được các quan hệ xã hội của mình và điều hoà các quan hệ đó sao cho phù hợp với yêu cầu khách quan; Chức năng thực tiễn của xã hội học không tách rời những đề xuất,kiến nghị mà nó đề ra nhằm đáp ứng yều cầu của quản lý xã hội, nhằm củng cố mối quan hệ giữa khoa học và thực tiễn.Chức năng thực tiễn biểu hiện ra là chức năng quản lý ,Chỉ đạo hoạt động quản lý .Những dự báo trong quản lý trên thực tế không thể hiện có hiệu quả nếu không có dự báo xã hội học; Chức năng giáo dục (tư tưởng): xã hội học trang bị những tri thức khoa học khách quan ,góp phần hình thành tư duy khoa học, hình thành thói quen,nếp suy nghĩ khoa học và hành động phù hợp quy luật khách quan. Nhiệm vụ của xã hội học; Nghiên cứu lý luận (thực nghiệm ứng dụng); Nghiên cứu thực nghiệm; Nghiên cứu ứng dụng: xã hội học ở Việt Nam hiện nay: Là một bộ phận của xã hội học thế giới tập trung vào 2 nhiệm vụ chính: Đầu tư cho việc nghiên cứu lý luận để xây dựng hệ thống tri thức phù hợp với bối cảnh xã hội việt nam
Trả lời
Chức năng của xã hội học: Chức năng nhận thức trang bị cho người học hệ thống tri thức về sự phát triển xã hội, quy luật về sự phát triển; Chức năng thực tiễn: Trên cơ sở phân tích thực trạng, xã hội học làm sáng tỏ triển vọng phát triển xã hội trong tương lai gần và tương lai xa,giúp con người kiểm soát được các quan hệ xã hội của mình và điều hoà các quan hệ đó sao cho phù hợp với yêu cầu khách quan; Chức năng thực tiễn của xã hội học không tách rời những đề xuất,kiến nghị mà nó đề ra nhằm đáp ứng yều cầu của quản lý xã hội, nhằm củng cố mối quan hệ giữa khoa học và thực tiễn.Chức năng thực tiễn biểu hiện ra là chức năng quản lý ,Chỉ đạo hoạt động quản lý .Những dự báo trong quản lý trên thực tế không thể hiện có hiệu quả nếu không có dự báo xã hội học; Chức năng giáo dục (tư tưởng): xã hội học trang bị những tri thức khoa học khách quan ,góp phần hình thành tư duy khoa học, hình thành thói quen,nếp suy nghĩ khoa học và hành động phù hợp quy luật khách quan. Nhiệm vụ của xã hội học; Nghiên cứu lý luận (thực nghiệm ứng dụng); Nghiên cứu thực nghiệm; Nghiên cứu ứng dụng: xã hội học ở Việt Nam hiện nay: Là một bộ phận của xã hội học thế giới tập trung vào 2 nhiệm vụ chính: Đầu tư cho việc nghiên cứu lý luận để xây dựng hệ thống tri thức phù hợp với bối cảnh xã hội việt nam