Phân tích những điều kiện, tiền đề ra đời của xã hội học ý nghĩa sự ra đời của XHH.?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Từ chính sự biến đổi kinh tế dẫn đến sự phát triển nhảy vọt của đời sống xã hội ở châu âu.

Lối sống xã hội thay đổi đô thị hoá phát triển nhanh chóng ở mọi ngõ ngách của xã hội Châu âu. Hệ thống các giá trị chuẩn mực xã hội cổ truyền coi trọng đạo đức, tình cảm dần dần cũng bị thay thế bởi hệ thống giá trị chuẩn mực mới theo xu hướng thực dụng và bạo lực. Quy mô và cơ cấu gia đình cũng thay đổi theo xu hướng quy mô gia đình nhỏ chỉ với 1, 2 thề hệ, gia đình hạt nhân.

Cơ cấu xã hội cũng thay đổi mà điển hình nhất là cơ cấu xã hội giai cấp biến đổi, cơ cấu xã hội lao động ngành nghề biến đổi. Sự xuất hiện Cách mạng lần thứ 2 này nó đã làm cho nền kinh tế xã hội ở châu âu bị đảo lộn, bị xáo trộn. Bên cạnh đó Quyền lực chính trị; Trật tự chính trị - xã hội; Đặc biệt cách mạng tư sản Pháp với tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền..

Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thành tựu về khoa học tự nhiên ảnh hưởng mạnh đến xã hội các học thuyết xã hội đã thay đổi căn bản nhận thức xã hội. Đặc biệt là triết học Mark. Con người nhận thức được rằng xã hội cũng là một chỉnh thể,cũng và biến đổi theo quy luật.

Ý nghĩa sự ra đời của xã hội học.

Xã hội học ra đời đã làm thay đổi nhận thức, thay đổi thế giới quan và phương pháp luận của con người về sự biến đổi trong đời sống kinh tế-xã hội. Với những tri thức mới do xã hội học đem lại, con người hoàn toàn có thể hiểu được, giải thích được các hiện tượng xã hội bằng các khái niệm, phạm trù và phương pháp nghiên cứu khoa học. Xã hội học đã trang bị cho con người nhận thức khoa học về các quy luật của sự phát triển, và tiến bộ xã hội...

Trả lời

Từ chính sự biến đổi kinh tế dẫn đến sự phát triển nhảy vọt của đời sống xã hội ở châu âu.

Lối sống xã hội thay đổi đô thị hoá phát triển nhanh chóng ở mọi ngõ ngách của xã hội Châu âu. Hệ thống các giá trị chuẩn mực xã hội cổ truyền coi trọng đạo đức, tình cảm dần dần cũng bị thay thế bởi hệ thống giá trị chuẩn mực mới theo xu hướng thực dụng và bạo lực. Quy mô và cơ cấu gia đình cũng thay đổi theo xu hướng quy mô gia đình nhỏ chỉ với 1, 2 thề hệ, gia đình hạt nhân.

Cơ cấu xã hội cũng thay đổi mà điển hình nhất là cơ cấu xã hội giai cấp biến đổi, cơ cấu xã hội lao động ngành nghề biến đổi. Sự xuất hiện Cách mạng lần thứ 2 này nó đã làm cho nền kinh tế xã hội ở châu âu bị đảo lộn, bị xáo trộn. Bên cạnh đó Quyền lực chính trị; Trật tự chính trị - xã hội; Đặc biệt cách mạng tư sản Pháp với tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền..

Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thành tựu về khoa học tự nhiên ảnh hưởng mạnh đến xã hội các học thuyết xã hội đã thay đổi căn bản nhận thức xã hội. Đặc biệt là triết học Mark. Con người nhận thức được rằng xã hội cũng là một chỉnh thể,cũng và biến đổi theo quy luật.

Ý nghĩa sự ra đời của xã hội học.

Xã hội học ra đời đã làm thay đổi nhận thức, thay đổi thế giới quan và phương pháp luận của con người về sự biến đổi trong đời sống kinh tế-xã hội. Với những tri thức mới do xã hội học đem lại, con người hoàn toàn có thể hiểu được, giải thích được các hiện tượng xã hội bằng các khái niệm, phạm trù và phương pháp nghiên cứu khoa học. Xã hội học đã trang bị cho con người nhận thức khoa học về các quy luật của sự phát triển, và tiến bộ xã hội...