Phát biểu định luật Gay Lua-xác

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thể tích V của một lượng khí có áp suất không đổi thì tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của khí V/T=C/p=hằng số
Trả lời
Thể tích V của một lượng khí có áp suất không đổi thì tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của khí V/T=C/p=hằng số