Phát triển bền vững ngành giao thông vận tải là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phát triển bền vững giao thông vận tải đảm bảo đủ 3 tiêu chuẩn phát triển bền vững: kinh tế, chính trị- chính trị và môi trường. - Về mặt kinh tế: đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước; giảm tối đa chi phí đầu tư xây dựng và khai thác. - Về mặt xã hội: tạo sự đi lại của người dân một cách an toàn, dễ dàng tiếp cận, phù hợp với mọi đối tượng, bảo đảm sức khoẻ con người, đảm bảo sự công bằng và hạn chế tác động đến cuộc sống của người dân. - Về mặt môi trường: không ảnh hưởng đến hệ sinh thái, hạn chế sự phát thải và chất thải ra môi trường, hạn chế sự tiêu thụ các nguồn tài nguyên không tái tạo, hạn chế tiếng ồn và sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất.
Trả lời
Phát triển bền vững giao thông vận tải đảm bảo đủ 3 tiêu chuẩn phát triển bền vững: kinh tế, chính trị- chính trị và môi trường. - Về mặt kinh tế: đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước; giảm tối đa chi phí đầu tư xây dựng và khai thác. - Về mặt xã hội: tạo sự đi lại của người dân một cách an toàn, dễ dàng tiếp cận, phù hợp với mọi đối tượng, bảo đảm sức khoẻ con người, đảm bảo sự công bằng và hạn chế tác động đến cuộc sống của người dân. - Về mặt môi trường: không ảnh hưởng đến hệ sinh thái, hạn chế sự phát thải và chất thải ra môi trường, hạn chế sự tiêu thụ các nguồn tài nguyên không tái tạo, hạn chế tiếng ồn và sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất.