Phong trào thơ Mới tại Việt Nam có đặc điểm gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

I. Thơ Mới là cuộc cách mạng về hình thức . Nó được thể hiện qua các phương diện sau: 1. Thể loại: Thể thơ được tự do hóa, thoát khỏi thể thơ truyền thống, tính công thức. Tuy rằng, các nhà thơ vẫn sử dụng thể thơ 5 chữ, 7 chữ, 8 chữ nhưng không hạn định về số câu và phát triển thơ lục bát. 2. Nhịp và hiệp vần: rất đa dạng cả về số lượng và chất lượng. 3. Văn xuôi: Sự du nhập của câu văn xuôi vào trong thơ ( xuất hiện hư từ, từ để hỏi, từ cầu khiến,…) II. Tư tưởng để cảm thụ thế giới. 1. Dùng thiên nhiên để cảm thụ con người. 2. Thơ mới là tiếng lòng: thể hiện đúng cảm xúc của con người trong thời đại- nỗi cô đơn của con người cá nhân, chúng mang những màu sắc khác nhau: buồn khi xa quê hương, không tìm thấy tri kỉ, tình yêu không được đền đáp, lỡ bước sang ngang,… 3. Tình yêu quê hương đất nước. III. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây.
Trả lời
I. Thơ Mới là cuộc cách mạng về hình thức . Nó được thể hiện qua các phương diện sau: 1. Thể loại: Thể thơ được tự do hóa, thoát khỏi thể thơ truyền thống, tính công thức. Tuy rằng, các nhà thơ vẫn sử dụng thể thơ 5 chữ, 7 chữ, 8 chữ nhưng không hạn định về số câu và phát triển thơ lục bát. 2. Nhịp và hiệp vần: rất đa dạng cả về số lượng và chất lượng. 3. Văn xuôi: Sự du nhập của câu văn xuôi vào trong thơ ( xuất hiện hư từ, từ để hỏi, từ cầu khiến,…) II. Tư tưởng để cảm thụ thế giới. 1. Dùng thiên nhiên để cảm thụ con người. 2. Thơ mới là tiếng lòng: thể hiện đúng cảm xúc của con người trong thời đại- nỗi cô đơn của con người cá nhân, chúng mang những màu sắc khác nhau: buồn khi xa quê hương, không tìm thấy tri kỉ, tình yêu không được đền đáp, lỡ bước sang ngang,… 3. Tình yêu quê hương đất nước. III. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây.