#Qtcfs0001

  1. Triết học

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Sáng tác

  4. Noron

  5. Phong cách sống

 “Đừng bao giờ, đừng bao giờ sợ làm những gì đúng, đặc biệt nếu hạnh phúc của một người hoặc động vật đang bị đe dọa. Những hình phạt của xã hội là nhỏ so với những vết thương mà chúng ta gây ra cho tâm hồn khi chúng ta nhìn theo cách khác ”.

 

Từ khóa: 

triết học

,

tâm sự cuộc sống

,

sáng tác

,

noron

,

phong cách sống

Tiêu đề bài viết của bạn nghĩa là gì thế?

Trả lời

Tiêu đề bài viết của bạn nghĩa là gì thế?