Quá trình mặn hóa

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đất bị thoái hóa theo hướng nhiễm mặn do: − Sự biến đổi khí hậu tại những vùng ven biển. − Quá trình canh tác không hợp lý của con người − Những khu vực làm muối, đất bị nhiễm mặn mạnh. − Những khu vực nuôi tôm nhân tạo: tại các vùng ven biển, trong những năm gần đây, nghề nuôi tôm nước mặn phát triển mạnh do con người đầu tư kiến thiết đồng ruộng dẫn nước mặn vào nuôi tôm. Sau một thời gian, tôm bị bệnh hoặc không thích nghi được với công nghệ nuôi nhân tạo này, các hồ nuôi tôm bị phế bỏ, để lại là diện tích đất nhiễm mặn không còn khả năng trồng trọt nếu không được cải tạo lại. Sự thoái hóa đất do nguyên nhân này đang là nguy cơ mất đất sản xuất nông nghiệp phá sản trong nghề nuôi tôm nước mặn của nhiều nông hộ vùng đất cát ven biển miền Trung và vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long.
Trả lời
Đất bị thoái hóa theo hướng nhiễm mặn do: − Sự biến đổi khí hậu tại những vùng ven biển. − Quá trình canh tác không hợp lý của con người − Những khu vực làm muối, đất bị nhiễm mặn mạnh. − Những khu vực nuôi tôm nhân tạo: tại các vùng ven biển, trong những năm gần đây, nghề nuôi tôm nước mặn phát triển mạnh do con người đầu tư kiến thiết đồng ruộng dẫn nước mặn vào nuôi tôm. Sau một thời gian, tôm bị bệnh hoặc không thích nghi được với công nghệ nuôi nhân tạo này, các hồ nuôi tôm bị phế bỏ, để lại là diện tích đất nhiễm mặn không còn khả năng trồng trọt nếu không được cải tạo lại. Sự thoái hóa đất do nguyên nhân này đang là nguy cơ mất đất sản xuất nông nghiệp phá sản trong nghề nuôi tôm nước mặn của nhiều nông hộ vùng đất cát ven biển miền Trung và vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long.