Học tập là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Học tập là quá trình thích ứng trong đó những trải nghiệm mới điều chỉnh những hành vi và hiểu biết trước đó * những hành vi và hiểu biết bẩm sinh hoặc do học được. Có hai loại học tập là học tập không liên kết và học tập liên kết. Trong đó học tập không liên kết là sự thay đổi cường độ của phản ứng đối với một kích thích, bao gồm hai dạng là sự quen thuộc và sự nhạy cảm. Học tập liên kết là quá trình tạo ra những liên kết giữa các kích thích cũng như giữa kích thích với các phản ứng, bao gồm hai dạng là điều kiện hóa cổ điển và điều kiện hóa tạo tác.
Trả lời
Học tập là quá trình thích ứng trong đó những trải nghiệm mới điều chỉnh những hành vi và hiểu biết trước đó * những hành vi và hiểu biết bẩm sinh hoặc do học được. Có hai loại học tập là học tập không liên kết và học tập liên kết. Trong đó học tập không liên kết là sự thay đổi cường độ của phản ứng đối với một kích thích, bao gồm hai dạng là sự quen thuộc và sự nhạy cảm. Học tập liên kết là quá trình tạo ra những liên kết giữa các kích thích cũng như giữa kích thích với các phản ứng, bao gồm hai dạng là điều kiện hóa cổ điển và điều kiện hóa tạo tác.