Quân bình phương nhẹ trong cờ vua là gì?

  1. Game

Từ khóa: 

cờ vua

,

game

Phải chăng bạn có sự nhầm lần nào đó? "Light Squares" là ô trắng trên bàn cờ thành quân (bình phương) nhẹ? Còn nếu không phải thế thì tôi nghĩ đây là đáp án cho bạn:

- Quân Hậu: Hậu là quân mạnh nhất trên bàn cờ. Nó có giá trị bằng 9 điểm
- Quân Xe: Xe là quân được xếp cùng nhóm quân nặng với Hậu. Nó có giá trị bằng 5 điểm
- Quân Tượng: Tượng là quân nhẹ. Nó có giá trị là 3 điểm
- Quân Mã: Mã cũng được xếp vào nhóm các quân hạng nhẹ. Mã có giá trị bằng 3 điểm
- Quân Tốt: Tốt là quân nhỏ bé nhất trên bàn cờ. Và tất nhiên giá trị của quân Tốt cũng ít nhất. Tốt có giá trị là 1 điểm
- Vua: Vua là quân quan trọng nhất trên bàn cờ. Mất vua là thua cờ. Vì vậy Vua là quân vô giá
Trả lời

Phải chăng bạn có sự nhầm lần nào đó? "Light Squares" là ô trắng trên bàn cờ thành quân (bình phương) nhẹ? Còn nếu không phải thế thì tôi nghĩ đây là đáp án cho bạn:

- Quân Hậu: Hậu là quân mạnh nhất trên bàn cờ. Nó có giá trị bằng 9 điểm
- Quân Xe: Xe là quân được xếp cùng nhóm quân nặng với Hậu. Nó có giá trị bằng 5 điểm
- Quân Tượng: Tượng là quân nhẹ. Nó có giá trị là 3 điểm
- Quân Mã: Mã cũng được xếp vào nhóm các quân hạng nhẹ. Mã có giá trị bằng 3 điểm
- Quân Tốt: Tốt là quân nhỏ bé nhất trên bàn cờ. Và tất nhiên giá trị của quân Tốt cũng ít nhất. Tốt có giá trị là 1 điểm
- Vua: Vua là quân quan trọng nhất trên bàn cờ. Mất vua là thua cờ. Vì vậy Vua là quân vô giá

mình chơi cờ vua mà chưa nghe quân này bao giờ😂

Chơi cờ vua 5 năm chưa nghe quân này bao giờ :))