Quan điểm của bạn về câu: "Văn chương và quảng cáo là một cái mâu thuẫn to tát của thời đại bấy giờ. Văn chương là giải phóng, còn quảng cáo là nhồi sọ "?

  1. Sách

  2. Sáng tác

"Văn chương và quảng cáo là một cái mâu thuẫn to tát của thời đại bấy giờ. Văn chương là giải phóng, còn quảng cáo là nhồi sọ. Đôi vợ chồng ấy mà đi đôi với nhau mãi, sẽ là mối lo rất lớn của văn hóa ngày nay vậy"- Geogres Duhamel

https://cdn.noron.vn/2022/02/26/thuat-tu-tuong-1645847775.jpg
Từ khóa: 

sách

,

sáng tác

Mình nghĩ văn học gợi ra suy nghĩ và cho phép người ta được là chính mình khi suy nghĩ còn quảng cáo thì khích lệ tinh thần tiêu dùng. Chắc bạn cũng hiểu là người tiêu dùng suy nghĩ càng "đặc" thì nhà sản xuất có lợi nhuận càng cao chứ? Giờ người có năng lực viết lách tập trung vào sáng tác văn chương rất khó kiếm sống nên họ đành dùng khả năng viết lách ấy để quảng cáo thôi. Cuộc sống mà.

Trả lời

Mình nghĩ văn học gợi ra suy nghĩ và cho phép người ta được là chính mình khi suy nghĩ còn quảng cáo thì khích lệ tinh thần tiêu dùng. Chắc bạn cũng hiểu là người tiêu dùng suy nghĩ càng "đặc" thì nhà sản xuất có lợi nhuận càng cao chứ? Giờ người có năng lực viết lách tập trung vào sáng tác văn chương rất khó kiếm sống nên họ đành dùng khả năng viết lách ấy để quảng cáo thôi. Cuộc sống mà.